Inschrijven

Achternaam en voorletters *

Roepnaam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Land *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Studierichting *

Jaar van aankomst Olof *

Jaar van vertrek Olof *

Dispuut / Vriendenclub

Ongebonden *
JaNee

Jaarclub

Werkgever

Beroep/functie

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Vrienden van Olof als onderdeel van de Stichting Vrienden van Olof om jaarlijks van zijn/haar ondergenoemde (giro-) rekening, wegens een donatie aan eerder genoemde stichting, het bedrag af te schrijven van:

€30,-Anders, namelijk (minimaal €30,-):

IBAN nummer *

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld.

Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop de afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden. Bij het afgeven van een machtiging heeft u gedurende 8 weken na afschrijving het recht om geïncasseerde bedragen door uw bank te laten terugboeken.

Accepteer